ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಜಗದಾತ್ಮಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು
ಆಗಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ
cover
175 Anniversary
''
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಅನಂತ ಪಯಣ