ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಜಗದಾತ್ಮಾನಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಂಚಿಕೆ
cover
175 Anniversary
'ಶ್ರೀಮಾತೆ:ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ'
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಅರಿವು ನೀಡುವ ತಾಯಿ