ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಸ್ಥಿರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು
ನವೆಂಬರ್ ಸಂಚಿಕೆ
cover
175 Anniversary
'ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಸಗಾಥೆ'
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಶಾಂತಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಮೇಲೆ