ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಸ್ಥಿರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು
ಆಗಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ
cover
175 Anniversary
''
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಅನಂತ ಪಯಣ