ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಂಚಿಕೆ
cover
175 Anniversary
'ಮೂವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು'
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು