ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಂಚಿಕೆ
cover
175 Anniversary
'ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ'
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ದೇವೀ ಆರಾಧನೆಯ ನೆಲೆಗಳು