ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಆಗಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ
cover
175 Anniversary
'ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ'
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ನಾವು ಅರಸುವ ಅಂತಿಮ ನೆಲೆ