ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಮಾರ್ಚ್ ಸಂಚಿಕೆ
cover
175 Anniversary
'ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜನ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ - ಕಾಮಾರಪುಕುರ'
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ