ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಜುಲೈ ಸಂಚಿಕೆ
cover
175 Anniversary
'ಗುರುತತ್ತ್ವ - ಪರಂಪರೆ'
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ತಸ್ಮೈಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ