ವಿವೇಕಪ್ರಭ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ
ಜನವರಿ ಸಂಚಿಕೆ
cover
175 Anniversary
'ನಾಮ ಮಹಿಮೆ: ತತ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ'
ಸಂಪಾದಕೀಯ: `ನಾಮ'ದ ಹಿಂದೆ, ಮುಂದೆ